Regulaminy dostępnych usług

 • Regulamin udostępniania Internetowego Archiwum Gazety Wyborczej

  Ilekroć w niniejszym Regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć, jak następuje:

  1. "Regulamin" - niniejszy "Regulamin udostępniania Internetowego Archiwum Gazety Wyborczej";

  2. "Wydawca" - Agora Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa (wydawca
  Gazety Wyborczej, prowadzący także Serwisy Ogłoszeniowe), rejestracja: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
  XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, rejestr przedsiębiorców, nr KRS 59944, NIP 526-030-
  56-44, kapitał zakładowy 50 937 386 zł, wpłacony w całości, adres serwisu korporacyjnego: www.agora.pl, adres
  poczty elektronicznej do kontaktu: archiwumgw@agora.pl numer telefonu do kontaktu: (22) 5555763 (opłata za
  zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z planem taryfowym dostawcy usług telekomunikacyjnych Użytkownika),
  numer faksu do kontaktu (22) 5558763;

  3. "Gazeta Wyborcza" - wydawany przez Wydawcę dziennik o zasięgu ogólnopolskim pod nazwą „Gazeta
  Wyborcza?, w tym wszystkie jego stałe, okazjonalne i specjalne ogólnopolskie lub lokalne dodatki branżowe i
  tematyczne wraz ze wszystkimi wydaniami lokalnymi;

  4. "Archiwum" - baza danych tekstów publikowanych od maja 1989 roku w wydaniu ogólnopolskim Gazety
  Wyborczej, a także w wydaniach lokalnych Gazety Wyborczej oraz w jej dodatkach tematycznych i branżowych,
  stanowiąca utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych , do
  którego autorskie prawa majątkowe przysługują Wydawcy; Archiwum nie zawiera ogłoszeń, zdjęć, tabel,
  infografik i innych materiałów graficznych;

  5. "Użytkownik" - osoba zawierająca umowę o korzystanie z Archiwum, w tym także Konsument;

  6. "Konsument" - osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z
  jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

  7. "Serwis Archiwum" - serwis internetowy prowadzony przez Wydawcę pod aktualnym adresem URL http://www.archiwum.wyborcza.pl.

  I. Postanowienia ogólne

  1. W związku z faktem prowadzenia Archiwum w ramach swojej statutowej działalności oraz dążąc do
  umożliwienia jak najszerszej grupie osób dostępu do informacji, Wydawca udostępnia posiadane teksty na
  warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

  2. Wydawca zezwala Użytkownikowi na przeglądanie bazy danych tekstów stanowiących Archiwum i
  zapoznawanie się z treścią tekstów zawartych w Archiwum.

  3. Wydawca umożliwia korzystanie z Archiwum w ramach:

  a) stałego dostępu miesięcznego, umożliwiającego korzystanie z Archiwum w dowolnym wymiarze godzinowym
  w okresie 1 miesiąca od momentu otrzymania przez Użytkownika informacji o aktywowaniu dostępu do
  Archiwum,

  b) dostępu przez okres 7 dni, umożliwiającego korzystanie z Archiwum w dowolnym wymiarze godzinowym przez
  7 kolejnych dni od momentu otrzymania przez Użytkownika informacji o aktywowaniu dostępu do Archiwum,

  c) dostępu przez okres 200 minut z możliwością wielokrotnego logowania się w okresie 30 dni od momentu
  otrzymania przez Użytkownika informacji o aktywowaniu dostępu do Archiwum aż do wykorzystania wskazanego
  w niniejszym punkcie 200-minutowego okresu dostępu; w celu zachowania niewykorzystanego limitu minut, po
  każdorazowym zakończeniu korzystania z Archiwum Użytkownik powinien wylogować się z Serwisu Archiwum
  przy wykorzystaniu przycisku "Wyloguj".

  4. Wydawca przesyła Użytkownikowi informację o aktywowaniu dostępu do Archiwum pocztą elektroniczną, w
  ciągu 24 godzin od otrzymania od Użytkownika potwierdzenia przelewu kwoty opłaty za dostępu do Archiwum lub
  od momentu odnotowania płatności na koncie Wydawcy, przy czym wyżej określony termin 24 godzin liczy się od
  okoliczności, która zaistnieje wcześniej.

  II. Procedura uzyskiwania dostępu do Archiwum przez Użytkownika

  1. W celu uzyskania dostępu do Archiwum Użytkownik dokonuje rejestracji (założyć Konto) w Serwisie Gazeta.pl
  (rejestracja nie jest wymagana dla Użytkowników już posiadających Konto w Serwisie Gazeta.pl - w takim
  wypadku wystarczy się zalogować na swoje Konto), a następnie składa zamówienie poprzez formularz
  udostępnione na stronie Serwisu Archiwum.

  2. W celu korzystania z Archiwum Użytkownik posługuje się loginem i hasłem dostępu do Konta w Serwisie
  Gazeta.pl

  3. Użytkownik jest obowiązany do zapewnienia prawidłowego zabezpieczenia hasła dostępu przed dostępem
  nieuprawnionych osób trzecich.

  4. Minimalnym wymogiem technicznym dla korzystanie z usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie jest
  posiadanie urządzenia z przeglądarką stron www.

  5. W celu zawarcia umowy, Konsument nie ponosi kosztów korzystania ze środka porozumiewania się na
  odległość, wyższych niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się.

  III. Opłaty za korzystanie z Archiwum

  1. Korzystanie z Archiwum wymaga uiszczenia opłaty. Wysokość opłaty za korzystanie z Archiwum określa
  cennik dostępny na stronie Serwisu Archiwum pod http://archiwum.wyborcza.pl.

  2. Opłatę za dostęp do Archiwum należy uiścić w terminie 48 godzin od dnia złożenia zamówienia, w formie
  przelewu lub wpłaty na konto Wydawcy podane w procesie zamawiania dostępu do Archiwum.

  3. Wydawca nie pobiera od Użytkownika kosztów płatności (kosztów przelewu i wpłat na konto). Ewentualne
  opłaty za dokonanie przelewu lub wpłaty na konto mogą wynikać z umowy wiążącej Użytkownika z bankiem
  obsługującym konto, z którego następuje płatność lub tabeli opłat lub cenników obowiązujących u podmiotów
  przyjmujących wpłatę.

  IV. Reklamacje

  1. Reklamacje dotyczące usługi będącej przedmiotem niniejszego Regulaminu prosimy zgłaszać Wydawcy
  pocztą elektroniczną na adres archiwumgw@agora.pl, na piśmie na adres Agora S.A., ul. Czerska 8/10, 00-732
  Warszawa lub faksem pod numer (22) 555 87 63.

  2. Reklamację rozpatrzymy niezwłocznie, a odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 7 dni od
  otrzymania reklamacji.

  V Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, okolicznościach, w których następuje utrata prawa
  odstąpienia od umowy oraz o obowiązku poniesienia kosztów świadczenia spełnionego do chwili
  odstąpienia od umowy


  1. Informujemy, że Użytkownikowi zamawiającemu dostęp do Archiwum jako Konsument przysługuje prawo do
  odstąpienia od umowy o świadczenie usługi dostępu do Archiwum w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z
  wyjątkiem przypadku opisanego niżej w pkt. 5.

  2. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o
  odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismem wysłanym pocztą na adres Agora
  S.A. ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, faksem pod numer (22) 5558763 lub pocztą elektroniczną na adres
  archiwumgw@agora.pl).
  Mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, wskazanego w punkcie VII Regulaminu,
  jednak nie jest to obowiązkowe.
  Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania
  przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

  3. W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, z
  wyjątkiem przypadku opisanego w pkt. 4 poniżej. Zwrot nastąpi niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później
  niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od
  umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności jakie zostały przez Państwa
  użyte w transakcji, której dotyczy odstąpienie od umowy, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne
  rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

  4. Informujemy ponadto, że jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usługi dostępu do Archiwum przed
  upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń
  spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy.

  5. Tracą Państwo prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy usługa dostępu do Archiwum została w pełni
  wykonana za Państwa wyraźną zgodą, a Państwo zostali poinformowani przed rozpoczęciem świadczenia, że po
  spełnieniu świadczenia utracą Państwo prawo odstąpienia od umowy.

  VI Wzór formularza odstąpienia od umowy

  (Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy.)

  Adresat: Agora S.A. ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, numer faksu ............., adres poczty elektronicznej
  .....................
  Ja/My niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej
  usługi: ............................................................
  Data zawarcia umowy: ...................
  Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ..................
  Adres konsumenta(-ów) .................
  Podpis konsumenta(-ów) (tylko, jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) .............................
  Data ..........................

  VII. Przetwarzanie danych osobowych

  Administratorem danych osobowych podanych, w związku z zamówieniem jest Agora S.A. z siedzibą w
  Warszawie, ul. Czerska 8/10 (00-732), e-mail: archiwumgw@agora.pl. Podane dane osobowe będą przetwarzane
  przede wszystkim w celu realizacji złożonego zamówienia - w tym umożliwienia korzystania z Archiwum. Podanie
  danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie w zakresie adresu e-mail oraz imienia i nazwiska uniemożliwia
  korzystanie z Archiwum, zaś w zakresie danych do faktury - wystawienie faktury. Więcej na temat zasad ochrony i
  przetwarzania danych osobowych znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

  VIII. Kodeks dobrych praktyk

  Wydawca informuje, że stosuje Kodeks Dobrych Praktyk Wydawców Prasy dostępny po adresem
  (http://www.iwp.pl/kodeks_show.php?id_aktualnosc=2).

  IX. Sposób porozumiewania się z konsumentem

  Informacje dotyczące sposobu porozumiewania się z Użytkownikiem: prosimy o kontakt na adres: Agora S.A., ul.
  Czerska 8/19, 00-732 Warszawa lub na adres poczty elektronicznej: archiwumgw@agora.pl lub pod numer
  telefonu (22) 5555763 (opłata za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z planem taryfowym Państwa dostawcy
  usług telekomunikacyjnych) lub pod numer faksu (22) 5558763.

  X. Postanowienia dodatkowe

  1. Wydawca nie wymaga złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.

  2. Płatności za dostęp do Archiwum dokonuje się jednorazowo. Nie występuje minimalny czas trwania
  zobowiązań Konsumenta wynikających z umowy.

  3. Wydawca nie przewiduje korzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
  roszczeń.

  4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 18 grudnia 2014 roku.

Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr jest dostępna platforma ODR - interaktywna, wielojęzyczna strona internetowa, stanowiąca punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców pragnących pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z internetowych umów sprzedaży lub internetowych umów o świadczenie usług. Niezależnie od danych kontaktowych podanych dla poszczególnych rodzajów spraw, można się z nami skontaktować pod adresem poczty elektronicznej pomoc@wyborcza.pl