Regulamin udostępniania Internetowego Archiwum Gazety Wyborczej - ważny od : 18.12.2014

.
18.12.2014 , aktualizacja: 19.10.2015 15:01
A A A
Ilekroć w niniejszym Regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć, jak następuje:

1. "Regulamin" - niniejszy "Regulamin udostępniania Internetowego Archiwum Gazety Wyborczej";

2. "Wydawca" - Agora Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa (wydawca Gazety Wyborczej, prowadzący także Serwisy Ogłoszeniowe), rejestracja: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, rejestr przedsiębiorców, nr KRS 59944, NIP 526-030-56-44, kapitał zakładowy 47 665 426,00 zł, wpłacony w całości, adres serwisu korporacyjnego: www.agora.pl, adres poczty elektronicznej do kontaktu:archiwumgw@agora.pl numer telefonu do kontaktu: (22) 5555763 (opłata za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z planem taryfowym dostawcy usług telekomunikacyjnych Użytkownika), numer faksu do kontaktu (22) 5558763;

3. "Gazeta Wyborcza" - wydawany przez Wydawcę dziennik o zasięgu ogólnopolskim pod nazwą "Gazeta Wyborcza?, w tym wszystkie jego stałe, okazjonalne i specjalne ogólnopolskie lub lokalne dodatki branżowe i tematyczne wraz ze wszystkimi wydaniami lokalnymi; 4. "Archiwum" - baza danych tekstów publikowanych od maja 1989 roku w wydaniu ogólnopolskim Gazety Wyborczej, a także w wydaniach lokalnych Gazety Wyborczej oraz w jej dodatkach tematycznych i branżowych, stanowiąca utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych , do którego autorskie prawa majątkowe przysługują Wydawcy; Archiwum nie zawiera ogłoszeń, zdjęć, tabel, infografik i innych materiałów graficznych;

5. "Użytkownik" - osoba zawierająca umowę o korzystanie z Archiwum, w tym także Konsument;

6. "Konsument" - osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

7. "Serwis Archiwum" - serwis internetowy prowadzony przez Wydawcę pod aktualnym adresem URL http://www.archiwum.wyborcza.pl.

I. Postanowienia ogólne

1. W związku z faktem prowadzenia Archiwum w ramach swojej statutowej działalności oraz dążąc do umożliwienia jak najszerszej grupie osób dostępu do informacji, Wydawca udostępnia posiadane teksty na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Wydawca zezwala Użytkownikowi na przeglądanie bazy danych tekstów stanowiących Archiwum i zapoznawanie się z treścią tekstów zawartych w Archiwum.

3. Wydawca umożliwia korzystanie z Archiwum w ramach:

a) stałego dostępu miesięcznego, umożliwiającego korzystanie z Archiwum w dowolnym wymiarze godzinowym w okresie 1 miesiąca od momentu otrzymania przez Użytkownika informacji o aktywowaniu dostępu do Archiwum,

b) dostępu przez okres 7 dni, umożliwiającego korzystanie z Archiwum w dowolnym wymiarze godzinowym przez 7 kolejnych dni od momentu otrzymania przez Użytkownika informacji o aktywowaniu dostępu do Archiwum,

c) dostępu przez okres 200 minut z możliwością wielokrotnego logowania się w okresie 30 dni od momentu otrzymania przez Użytkownika informacji o aktywowaniu dostępu do Archiwum aż do wykorzystania wskazanego w niniejszym punkcie 200-minutowego okresu dostępu; w celu zachowania niewykorzystanego limitu minut, po każdorazowym zakończeniu korzystania z Archiwum Użytkownik powinien wylogować się z Serwisu Archiwum przy wykorzystaniu przycisku "Wyloguj".

4. Wydawca przesyła Użytkownikowi informację o aktywowaniu dostępu do Archiwum pocztą elektroniczną, w ciągu 24 godzin od otrzymania od Użytkownika potwierdzenia przelewu kwoty opłaty za dostępu do Archiwum lub od momentu odnotowania płatności na koncie Wydawcy, przy czym wyżej określony termin 24 godzin liczy się od okoliczności, która zaistnieje wcześniej.

II. Procedura uzyskiwania dostępu do Archiwum przez Użytkownika

1. W celu uzyskania dostępu do Archiwum Użytkownik dokonuje rejestracji w Serwisie Archiwum, a następnie składa zamówienie na dostęp do Archiwum poprzez wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia udostępnianego na stronie Serwisu Archiwum.

2. W celu korzystania z Archiwum Użytkownik posługuje się identyfikatorem (loginem) i indywidualnym hasłem dostępu.

3. Użytkownik jest obowiązany do zapewnienia prawidłowego zabezpieczenia hasła dostępu przed dostępem nieuprawnionych osób trzecich.

4. Minimalnym wymogiem technicznym dla korzystanie z usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie jest posiadanie urządzenia z przeglądarką stron www.

5. W celu zawarcia umowy, Konsument nie ponosi kosztów korzystania ze środka porozumiewania się na odległość, wyższych niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się.

III. Opłaty za korzystanie z Archiwum

1. Korzystanie z Archiwum wymaga uiszczenia opłaty. Wysokość opłaty za korzystanie z Archiwum określa cennik dostępny na stronie Serwisu Archiwum pod http://archiwum.wyborcza.pl.

2. Opłatę za dostęp do Archiwum należy uiścić w terminie 48 godzin od dnia złożenia zamówienia, w formie przelewu lub wpłaty na konto Wydawcy podane w procesie zamawiania dostępu do Archiwum.

3. Wydawca nie pobiera od Użytkownika kosztów płatności (kosztów przelewu i wpłat na konto). Ewentualne opłaty za dokonanie przelewu lub wpłaty na konto mogą wynikać z umowy wiążącej Użytkownika z bankiem obsługującym konto, z którego następuje płatność lub tabeli opłat lub cenników obowiązujących u podmiotów przyjmujących wpłatę.

IV. Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące usługi będącej przedmiotem niniejszego Regulaminu prosimy zgłaszać Wydawcy pocztą elektroniczną na adres archiwumgw@agora.pl, na piśmie na adres Agora S.A., ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa lub faksem pod numer (22) 555 87 63.

2. Reklamację rozpatrzymy niezwłocznie, a odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 7 dni od otrzymania reklamacji.

V. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, okolicznościach, w których następuje utrata prawa odstąpienia od umowy oraz o obowiązku poniesienia kosztów świadczenia spełnionego do chwili odstąpienia od umowy

1. Informujemy, że Użytkownikowi zamawiającemu dostęp do Archiwum jako Konsument przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usługi dostępu do Archiwum w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z wyjątkiem przypadku opisanego niżej w pkt. 5.

2. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismem wysłanym pocztą na adres Agora S.A. ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, faksem pod numer (22) 5558763 lub pocztą elektroniczną na adres archiwumgw@agora.pl). Mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, wskazanego w punkcie VII Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

3. W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, z wyjątkiem przypadku opisanego w pkt. 4 poniżej. Zwrot nastąpi niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności jakie zostały przez Państwa użyte w transakcji, której dotyczy odstąpienie od umowy, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

4. Informujemy ponadto, że jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usługi dostępu do Archiwum przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy. 5. Tracą Państwo prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy usługa dostępu do Archiwum została w pełni wykonana za Państwa wyraźną zgodą, a Państwo zostali poinformowani przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utracą Państwo prawo odstąpienia od umowy.

VI. Wzór formularza odstąpienia od umowy

(Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy.)

Adresat: Agora S.A. ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa,

numer faksu .............,

adres poczty elektronicznej .....................

Ja/My niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi: ............................................................

Data zawarcia umowy: ...................

Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ..................

Adres konsumenta(-ów) .................

Podpis konsumenta(-ów) (tylko, jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) .............................

Data ..........................

VII. Przetwarzanie danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Wydawcę w celu realizacji umowy, a także w prawnie usprawiedliwionym celu Wydawcy, tj. marketingu bezpośrednim własnych produktów lub usług Wydawcy, a pod warunkiem wyrażenia przez Państwa odrębnej zgody - w celach marketingowych (innych niż marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Wydawcy). Administratorem danych osobowych jest Wydawca. Przysługuje Państwu prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

VIII. Kodeks dobrych praktyk

Wydawca informuje, że stosuje Kodeks Dobrych Praktyk Wydawców Prasy dostępny po adresem (http://www.iwp.pl/kodeks_show.php?id_aktualnosc=2).

IX. Sposób porozumiewania się z konsumentem

Informacje dotyczące sposobu porozumiewania się z Użytkownikiem: prosimy o kontakt na adres:

Agora S.A., ul. Czerska 8/19, 00-732 Warszawa lub na adres poczty elektronicznej: archiwumgw@agora.pl lub pod numer telefonu (22) 5555763 (opłata za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z planem taryfowym Państwa dostawcy usług telekomunikacyjnych) lub pod numer faksu (22) 5558763.

X. Postanowienia dodatkowe

1. Wydawca nie wymaga złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.

2. Płatności za dostęp do Archiwum dokonuje się jednorazowo. Nie występuje minimalny czas trwania zobowiązań Konsumenta wynikających z umowy.

3. Wydawca nie przewiduje korzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 18 grudnia 2014 roku.