Inne tagi

??wi??tej ??ladami

(znalezionych: 2 )

  • Ka­wia­ren­ki, fon­tan­ny... Ol­sztyn ma no­wy ry­nek

    [ DLO CZ ] - strony lokalne GW - Częstochowa ELI­ZA KWIAT­KOW­SKA 22-09-2012

    Koń­czy się re­ wi­ta ­li­za­cja ryn­ku i ul. Zam­ko­wej w Ol­szty­nie. Kto go przez osta­t­ni rok nie od­wie­dzał, mo­że prze­żyć praw­dzi­wy szok. Me­ta­mor­fo­za kosz­to­wa­ła 5,5 mln zł. Ro­bo­ty za­czę­ły się wios­ną. Fi­ni­szo­wać mu­szą la­da mo­ment, bo ter­mi­nu strze­że Unia Eu­ro­pej­ska: to ona fi­nan­su­je 85 proc. in­we­sty­cji wy­ce­nio­nej na 5,5 mln zł (resz­tę do­pła­ca Ol­sztyn). - Trwa­ją osta­t­nie pra­ce - mó­wi wójt To­masz Ku­char­ski. - Sa­dzi­my drze­wa, mon­to­wa­ne są Koń­czy się re­ wi­ta ­li­za­cja ryn­ku i ul. Zam­ko­wej w Ol­szty­nie. Kto go przez osta­t­ni rok nie od­wie­dzał, mo­że prze­żyć praw­dzi­wy szok. Me­ta­mor­fo­za kosz­to­wa­ła 5,5 mln zł. Ro­bo­ty

  • Pa­weł Nie­wrza­wa o Bun­des­li­dze: na każ­dy mecz jak na woj­nę

    [ SXS KI ] - Gazeta PodRęczna ROZMAWIAŁ PA­WEŁ MA­TYS 26-09-2012

    ROZ­MO­WA Z Pa­włem Nie­wrza­wą * PA­WEŁ MA­TYS: Za to­bą pier­wsze czte­ry spot­ka­nia w Bun­des­li­dze. Rze­czy­wi­ście jest tak moc­na, jak wszy­scy mó­wią? PA­WEŁ NIE­WRZA­WA: Z te­go co zdą­ży­łem się na włas­nej skó­rze prze­ko­nać, prze­de wszyst­kim róż­ni się zwłasz­cza od pol­skiej PGNiG Su­per­li­gi grą w ob­ro­nie. Sę­dzio­wie w Niem­czech poz­wa­la­ją na du­żo wię­cej, co po­wo­du­je, że gra jest jesz­cze bar­dziej kon­tak­to­wa. Tem­po jest rów­nież nie­sa­mo­ wi­te . Wię­kszość za - Sędziowie w Niemczech pozwalają na dużo więcej, co powoduje, że gra jest jeszcze bardziej kontaktowa. Tempo jest również niesamowite. Większość zawodników po zaledwie piętnastu minutach potrzebuje zmiany - opowiada wypożyczony do TuS Nettelstedt-Lübbecke rozgrywający Vive Targi Kielce

Polecane tematy

Inne artykuły

Ty cinkciarzu
Prokurator nie odpuszcza Markowi Dochnalowi
Polsko-ukraińska mieszanka
Korona przegrywa, ale nie może mieć do siebie pretensji
[Jestem zaskoczony...]
Miller z wizytą
Rekonstrukcja bitwy o Cytadelę
Dlaczego (nie) Olsztyn?
MIKOŁAJKOWA BIELIZNA
WYKLIKANE NA PAPIER
W SKRÓCIE
Harry coraz bliżej ekranu
Interes się kręci
Medale radomskich amatorów tenisa
Po prostu wyszli
Przyjdź dzisiaj na Jeżyce i baw się z nami
[bez tytułu]
Wigilia bez postu
Prawnicy apelują do prezydenta
Pechowa "trzynastka": ośmiu rannych pasażerów
JAGIELLOŃSKA JUŻ PRAWIE GOTOWA
Magda Umer na Skype
Strefa mandatowania
Polonia znów w górę
Sejmowa laurka na 1. urodziny
Prywatny magister
Prokurator zbada policjantów wariografem
Urząd Pracy już nie dla SLD
sport w skrócie
WŁAŚCICIEL HIGH LIFE PRZED SĄDEM / Rozprawa w urodziny
Wyrobisko pod kontrolą?
Są pieniądze na nowe miejsca pracy
Dla grzebiuszki
Bardzo zły początek i porażka
Przybywa emitentów
Jednak będą edukować
Na miłość trzeba się zaczaić
[bez tytułu]
Hendrix nam niestraszny
Jest decyzja o zamknięciu estakady
Zmiany nie służą
Książki na Mariackiej
Nasi radni superzaradni
Futbol w wersji hokejowej
INDUSTRIALNE KLIMATY I KWIATY W SZKLE
Emocje na Rakowie
Zobacz, jak wygląda operacja. Prawdziwa
Nie bij i nie kradnij!
SPORT W SKRÓCIE
Partia szachów o busy
Zgoda na Vectora
UWAŻAJCIE NA NUNO
Co widzą portierzy?
Teraz teatr
KRÓTKO
CO SIĘ ZDARZY NA PLAŻY
MARSZAŁEK KONTRA "GAZETA POLSKA"
Palikot: Namawiam Frasyniuka
Bliżej Człowieka
WYPADKI