Inne tagi

??wi??to sierpnia

(znalezionych: 2 )

  • Fa­tum wi­si nad szpi­ta­lem?

    [ DLO CZ ] - strony lokalne GW - Częstochowa MAM 29-09-2012

    ­bie­ta na­gle rzu­ci­ła się w dół. Zgi­nę­ła na miej­scu. Czę­sto­chow­ska pro­ku­ra­tu­ra re­jo­no­wa wszczę­ła w tej spra­wie śledz­two. - Nie ma­my jesz­cze szcze­gó­ło­wych wy­ni­ków sek­cji zwłok. Z do­tych­cza­so­wych usta­leń nie wy­ni­ka, aby ktoś przy­czy­nił się do des­pe­rac­kie­go kro­ku bądź per­so­nel szpi­ta­la nie do­peł­nił swo­ich obo­wiąz­ków - mó­ wi To ­masz Ozi­mek, rzecz­nik pra­so­wy pro­ku­ra­tu­ry okrę­go­wej. We­dług do­tych­cza­so­wych usta­leń za­cho­wa­nie ko­bie­ty nie wska ­bie­ta na­gle rzu­ci­ła się w dół. Zgi­nę­ła na miej­scu. Czę­sto­chow­ska pro­ku­ra­tu­ra re­jo­no­wa wszczę­ła w tej spra­wie śledz­two. - Nie ma­my jesz­cze szcze­gó­ło­wych wy­ni­ków sek­cji zwł

  • Ry­a­na­ir nad­la­tu­je

    [ DLO KR ] - strony lokalne GW - Kraków WOJ­CIECH PE­LOW­SKI, MA­TE­USZ ŻU­RA­WIK, WOJCIECH PELOWSKI 24-09-2012

    ­kre­ślał nie­daw­no nasz wi­ce­pre­zes, chce­my otwo­rzyć jesz­cze trzy - mó­ wi To ­masz Że­gliń­ski, od­po­wia­da­ją­cy w Ry­a­na­i­rze za sprze­daż i mar­ke­ting w Eu­ro­pie Wschod­niej. - W Eu­ro­pie Za­chod­niej ma­my ogra­ni­czo­ne moż­li­wo­ści wzro­stu. Dla­te­go Po­łud­nie Europy i Europa Środkowo-Wschodnia to dla nas szcze­gól­na szan­sa. Pro­wa­dzi­my roz­mo­wy o ba­zie z kil­ko­ma lot­ni­ska­mi w Pol­sce. Przed fi­na­łem tych roz­mów nie mo­gę jed­nak zdra­dzać szcze­gó­łów - do­da­je. A te szcze Kil­ka­na­ście no­wych kie­run­ków, do­dat­ko­we 100 tys. pa­sa­że­rów prze­wie­zio­nych w przy­szłym ro­ku, set­ka no­wych miejsc pra­cy i szyb­szy roz­wój lot­ni­ska w ko­lej­nych la­tach - Ry­a­na­ir jest o krok od za­ło­że­nia ba­zy w Ba­li­cach. Ale... nic za dar­mo!

Polecane tematy

Inne artykuły

Obrażalscy wiślacy
Zagrodzili Mur Pamięci
WYJAŚNIENIE
PRAWDY I KŁAMSTWA HIMALAJÓW
KTO Z KIM W I LIDZE
Nie zdążą z biletem BiT City
Sześciolatki wolą przedszkola
Przygotowanie i Pontyfikat
Stopy małe i duże
Spacer po dolinie Miłosza
Twierdza na Krakowskim Przedmieściu
Zawieszone śledztwo w sprawie Janet J.
Tam gdzie Krzywicka poznała Boya
TYDZIEń W HISTORII
Szukamy stylu
Fascynujący świat dawnych obrazów uwodzi
WIEŚCI Z KIN
Studenci w ulgach równi
AMERYKAŃSKIE SNY NA EKRANIE
O relacjach damsko-męskich
Willa Pauckscha poczeka na hotel...
Miłe złego początki
Tematy pisemnej matury z polskiego i rady polonistów , Temat 1. , Temat 2. , Temat 3. , Temat 4A. , Temat 4B. , Temat pierwszy , Temat drugi, Temat trzeci, Temat pierwszy, Temat drugi, Temat trzeci
A od poniedziałku ruszają mecze treningowe
SPORTOWY WEEKEND
Odwet
Z piekła do nieba! Brąz dla Justyny
Plamy, usterki, wilgoć..
Sześciu Dziękujemy
Nauczycielom nie po równo
WYSTAWY W BWA
ŚCIANA Z PŁYTEK JAK MUROWANA
NIE DAJMY SIĘ... NA ULICY
Pozostałe wyniki II ligi piłki nożnej
IDEA EKSTRAKLASA W SKRÓCIE
Nierasowy kanarek
Glamour znaczy przepych
ZAPROSZENIA. DZIŚ
Z Gazetą Na Marylę
KRÓTKO
Giełda staroci i osobliwości
zimne pole
Wypadek drogowy na ul. Powstańców Wielkopolskich
NADAJNIK? A MOŻE PARKINGOWI?
POMNIK HANNY ZDANOWSKIEJ I RYBKI W AUTOBUSACH
Naprawdę fajna muzyka
POWYBORCZY KRYZYS I KŁOPOTY LESZKA MILLERA
Przeciwko kolegom
Chciałem wywołać twórczą dyskusję
MATTHAEUS SIĘ ŻENI
Za biedni na obiad
Najbardziej cierpi dziecko
Z dwóch stron
Życie smródki
KOMUNIKACJA
Sarkozy na drugą kadencję
Dwa dni bez wody
na pewno ważne...
Kolejarz Rawicz
Szef TVP 1 o Durczoku: popularny za przejścia