Inne tagi

rzeczoznawca majątkowy

(znalezionych: 824 )

 • Zawód - rzeczoznawca majątkowy

  dom, dodatek do GW Trójmiasto (Gdańsk) HENRYK JANKOWSKI, RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY, RADIUS - OBRÓT I WYCENA NIERUCHOMOŚCI W GDAŃSKU;HENRYK JANKOWSKI, RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY 22-11-2000

  Zawód - rzeczoznawca majątkowy Rzeczoznawcą majątkowym jest osoba fizyczna posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości. Uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nadawane są osobie, która: posiada pełną zdolność do czynności prawnych nie była karana za przestępstwa przeciwko mieniu, przestępstwa gospodarcze, skarbowe i inne mające znaczenie ze względu na wykonywany zawód posiada wykształcenie wyższe ukończyła studium Zawód - rzeczoznawca majątkowy Rzeczoznawcą majątkowym jest osoba fizyczna posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości. Uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruch

 • Rzeczoznawca majątkowy

  praca OPRAC. MHL;OPRAC. MHL 08-01-2001

  Absolutną wyłączność na określanie wartości nieruchomości ma w Polsce rzeczoznawca majątkowy . Uprawnienia zawodowe dotyczą nieruchomości: gruntowych, budowlanych i lokalowych oraz maszyn i urządzeń trwale związanych z określonym gruntem. Osoby na tym stanowisku muszą stale współpracować z innymi specjalistami z branży. Chodzi tu przede wszystkim o pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców.Środowisko pracy Miejsce pracy rzeczoznawcy jest ściśle związane z jego zadaniami. Wykonuje Absolutną wyłączność na określanie wartości nieruchomości ma w Polsce rzeczoznawca majątkowy . Uprawnienia zawodowe dotyczą nieruchomości: gruntowych, budowlanych i lokalowych oraz maszyn i urządz

 • Zamiast ustawowej

  Dom i Budownictwo RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY 19-09-2001

  />wierzytelności zabezpieczonej hipoteką. W toku postępowania podatkowego na żądanie organu podatkowego podatnik, płatnik lub inkasent obowiązany jest do wyjawienia posiadanych nieruchomości oraz przysługujących mu praw majątkowych w formie oświadczenia składanego pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania. Henryk Jankowski, ° Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - ordynacja podatkowa (DzU nr 137 poz. 926 wraz z późn. zm., w />wierzytelności zabezpieczonej hipoteką. W toku postępowania podatkowego na żądanie organu podatkowego podatnik, płatnik lub inkasent obowiązany jest do wyjawienia posiadanych nieruchomości oraz prz

 • Zawód - rzeczoznawca

  NIERUCHOMOŚCI HENRYK JANKOWSKI, RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY 22-01-2003

  nieruchomości odbyła praktykę zawodową w zakresie wyceny nieruchomości przeszła z wynikiem pozytywnym postępowanie kwalifikacyjne, w tym złożyła egzamin dający uprawnienia w zakresie szacowania nieruchomości. Rzeczoznawca majątkowy ma prawo szacowania nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z gruntem. W wyniku wyceny nieruchomości rzeczoznawca majątkowy dokonuje: określenia wartości rynkowej określenia wartości odtworzonej ustalenia nieruchomości odbyła praktykę zawodową w zakresie wyceny nieruchomości przeszła z wynikiem pozytywnym postępowanie kwalifikacyjne, w tym złożyła egzamin dający uprawnienia w zakresie szacowania ni

 • Zawód - rzeczoznawca

  NIERUCHOMOŚCI HENRYK JANKOWSKI, RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY 11-06-2003

  nieruchomości odbyła praktykę zawodową w zakresie wyceny nieruchomości przeszła z wynikiem pozytywnym postępowanie kwalifikacyjne, w tym złożyła egzamin dający uprawnienia w zakresie szacowania nieruchomości. Rzeczoznawca majątkowy ma prawo szacowania nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z gruntem. W wyniku wyceny nieruchomości rzeczoznawca majątkowy dokonuje: określenia wartości rynkowej określenia wartości odtworzonej ustalenia nieruchomości odbyła praktykę zawodową w zakresie wyceny nieruchomości przeszła z wynikiem pozytywnym postępowanie kwalifikacyjne, w tym złożyła egzamin dający uprawnienia w zakresie szacowania ni

 • Rzeczoznawca, pośrednik, zarządca

  Dom i Budownictwo HENRYK JANKOWSKI, RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY 07-11-2001

  PRAWO I NIERUCHOMOŚCI Ustawa o gospodarce nieruchomościami określiła zasady działania trzech zawodów funkcjonujących na rynku nieruchomości: rzeczoznawca majątkowy , pośrednik w obrocie nieruchomościami oraz zarządca nieruchomościami. Wprowadzony został wymóg uzyskania uprawnień zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, a licencji przez pośredników i zarządców. Rzeczoznawca majątkowy Jest to osoba fizyczna posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości, nadane przez PRAWO I NIERUCHOMOŚCI Ustawa o gospodarce nieruchomościami określiła zasady działania trzech zawodów funkcjonujących na rynku nieruchomości: rzeczoznawca majątkowy , pośrednik w obrocie nieruchomo

 • Cele szacowania nieruchomości

  DOM, dodatek do GW Zielona Góra HENRYK JANKOWSKI, RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY 05-06-2002

  Określanie wartości nieruchomości staje się coraz bardziej powszechne, a w przypadku interesów skarbu państwa i jednostek samorządu terytorialnego jest najczęściej obowiązkowe. Nieruchomości zawsze wycenia się w określonym celu i dlatego rzeczoznawca majątkowy zawsze zapyta o przyczynę zamówienia operatu szacunkowego. Przy transakcjach kupna-sprzedaży oszacowana wartość nieruchomości służy m.in. jako pomoc nabywcy przy negocjowaniu racjonalnej ceny zakupu, jako pomoc przyszłym Określanie wartości nieruchomości staje się coraz bardziej powszechne, a w przypadku interesów skarbu państwa i jednostek samorządu terytorialnego jest najczęściej obowiązkowe. Nieruchomości zawsze w

 • Wycena nieruchomości

  DOM, dodatek do GW Zielona Góra HENRYK JANKOWSKI, RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY 09-12-1998

  ustalenia, m.in. podstawy opodatkowania podatkiem od nieruchomości, którego wysokość będzie uzależniona od jej wartości. Dla ustalenia wartości katastralnej może zachodzić potrzeba zastosowania kilku podejść. Do szacowania nieruchomości uprawniony jest rzeczoznawca majątkowy , posiadający uprawnienia zawodowe w tym zakresie. Dokumentem urzędowym, sporządzanym w formie pisemnej przez rzeczoznawcę majątkowego z oszacowania wartości nieruchomości, jest operat szacunkowy. W operacie szacunkowym należy ustalenia, m.in. podstawy opodatkowania podatkiem od nieruchomości, którego wysokość będzie uzależniona od jej wartości. Dla ustalenia wartości katastralnej może zachodzić potrzeba zastosowania kilk

 • Komunalizacja dróg publicznych

  NIERUCHOMOŚCI HENRYK JANKOWSKI RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY 24-12-2003

  przez decyzję o ustaleniu odszkodowania waloru ostateczności. przez decyzję o ustaleniu odszkodowania waloru ostateczności.

 • Banki branżowe

  DOM, dodatek do GW Częstochowa HENRYK JANKOWSKI, RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY 07-02-2001

  bankami hipotecznymi, które rozpoczęły w Polsce działalność w grudniu 1999 r., są Rheinhyp - BRE Bank Hipoteczny SA oraz Hypo - Vereinsbank Bank Hipoteczny SA. HENRYK JANKOWSKI, RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY bankami hipotecznymi, które rozpoczęły w Polsce działalność w grudniu 1999 r., są Rheinhyp - BRE Bank Hipoteczny SA oraz Hypo - Vereinsbank Bank Hipoteczny SA. HENRYK JANKOWSKI, RZECZOZNAWCA MAJĄ

 • Jak sprzedać

  NIERUCHOMOŚCI HENRYK JANKOWSKI, RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY 27-11-2002

  unieważnić przetarg. Podstawa prawna: 1) Ustawa z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst DzU nr 46, poz. 543 z 2000 roku); 2) Rozporządzenie Rady Ministrów z 13 stycznia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność skarbu państwa lub własność gminy (DzU nr 9, poz. 30). unieważnić przetarg. Podstawa prawna: 1) Ustawa z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst DzU nr 46, poz. 543 z 2000 roku); 2) Rozporządzenie Rady Ministrów z 13 styczn

 • Jak wykazać zasiedzenie

  NIERUCHOMOŚCI HENRYK JANKOWSKI, RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY 02-07-2003

  informację organu podatkowego właściwego urzędu gminy co do osoby posiadacza nieruchomości oraz osoby opłacającej podatek od nieruchomości lub podatek gruntowy. W razie trudności ze złożeniem tych dokumentów przez wnioskodawcę sąd może na jego koszt zlecić geodecie sporządzenie mapy obejmującej nieruchomość, a także zwrócić się do właściwych urzędów o wydanie pozostałych dokumentów. RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY informację organu podatkowego właściwego urzędu gminy co do osoby posiadacza nieruchomości oraz osoby opłacającej podatek od nieruchomości lub podatek gruntowy. W razie trudności ze złożeniem tych d

 • Jak sprzedać

  NIERUCHOMOŚCI HENRYK JUANKOWSKI, RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY 06-08-2003

  przetargowych lub unieważnić przetarg. przetargowych lub unieważnić przetarg.

 • Obiekty zabytkowe

  NIERUCHOMOŚCI HENRYK JANKOWSKI RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY 09-04-2003

  zabytków, pod warunkiem ich utrzymania i konserwacji zgodnie z przepisami o ochronie zabytków, zwolnione są z podatku od nieruchomości. Powyższe zwolnienie nie dotyczy nieruchomości zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. zabytków, pod warunkiem ich utrzymania i konserwacji zgodnie z przepisami o ochronie zabytków, zwolnione są z podatku od nieruchomości. Powyższe zwolnienie nie dotyczy nieruchomości zajętych na prow

 • Obiekty zabytkowe

  NIERUCHOMOŚCI HENRYK JANKOWSKI, RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY 19-03-2003

  warunkiem ich utrzymania i konserwacji zgodnie z przepisami o ochronie zabytków, zwolnione są z podatku od nieruchomości. Powyższe zwolnienie nie dotyczy nieruchomości zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. warunkiem ich utrzymania i konserwacji zgodnie z przepisami o ochronie zabytków, zwolnione są z podatku od nieruchomości. Powyższe zwolnienie nie dotyczy nieruchomości zajętych na prowadzenie działa

 • Masz zabytek?

  NIERUCHOMOŚCI HENRYK JANKOWSKI, RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY 11-06-2003

  "> Budynki i grunty wpisane do rejestru zabytków, pod warunkiem ich utrzymania i konserwacji zgodnie z przepisami o ochronie zabytków, zwolnione są z podatku od nieruchomości. Powyższe zwolnienie nie dotyczy nieruchomości zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. "> Budynki i grunty wpisane do rejestru zabytków, pod warunkiem ich utrzymania i konserwacji zgodnie z przepisami o ochronie zabytków, zwolnione są z podatku od nieruchomości. Powyższe zwolnienie nie

 • Umowa korzystania z nieruchomości

  DOM, dodatek do GW Częstochowa HENRYK JANKOWSKI; RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY 22-11-2000

  w każdym roku oraz o zmianie ustaw, Kodeks cywilny, Kodeks wykroczeń i Ustawy o księgach wieczystych i hipotece (Dziennuk Ustaw nr 74, poz. 855) w każdym roku oraz o zmianie ustaw, Kodeks cywilny, Kodeks wykroczeń i Ustawy o księgach wieczystych i hipotece (Dziennuk Ustaw nr 74, poz. 855)

 • Wykazać zasiedzenie

  dom, dodatek do GW Częstochowa HENRYK JANKOWSKI, RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY 21-02-2001

  JANKOWSKI, RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY JANKOWSKI, RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY

 • Jeśli zaczynasz budowę...

  NIERUCHOMOŚCI HENRYK JANKOWSKI, RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY 31-07-2002

  : instalacje oraz urządzenia sanitarne, grzewcze, wentylacyjne i gazowe, instalacje i urządzenia elektryczne, telekomunikacyjne, instalację piorunochronną i ochrony przeciwpożarowej. Szczegółowy zakres i formy projektu określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 3 listopada 1998 r. (DzU nr 140, poz. 906) : instalacje oraz urządzenia sanitarne, grzewcze, wentylacyjne i gazowe, instalacje i urządzenia elektryczne, telekomunikacyjne, instalację piorunochronną i ochrony przeciwpożarowej. Szczegółowy zakr

 • Projekt budowlany

  NIERUCHOMOŚCI HENRYK JANKOWSKI, RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY 16-10-2002

  technicznego, w tym: instalacje oraz urządzenia sanitarne, grzewcze, wentylacyjne i gazowe, instalacje i urządzenia elektryczne, telekomunikacyjne, instalację piorunochronną i ochrony przeciwpożarowej. Podstawa prawna: rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 3 listopada 1998 r. (DzU nr 140, poz. 906) technicznego, w tym: instalacje oraz urządzenia sanitarne, grzewcze, wentylacyjne i gazowe, instalacje i urządzenia elektryczne, telekomunikacyjne, instalację piorunochronną i ochrony przeciwpożarow

Polecane tematy

Inne artykuły

Zaraz wracam...
Żyrafy boją się nowej drogi
NOWOŻEŃCY
BASENY
WIEŚCI ZE SCEN
Do Prezydenta Bydgoszczy
Nie trzeba szukać daleko
Samorząd 2002 chce zmieniać świętokrzyskie
Źle przebadani
Bojkot Facebooka - walka handlowa czy o słuszną sprawę?
Prawdziwi piraci nie znają zmęczenia
Nowa trasa zabawy
ŁKS chce wychowanków
Benedykt XVI pójdzie śladami Jana Pawła II
Wszyscy kierowcy będą dmuchać w balonik
Toast na sto lat
KREDYT GOSPODARCZY W PKO / Lepszy znaczy sprawdzony
EVEREST, SZCZYT ABSURDU
Gwiezdny tytuł
Opole Songwriters Festival
Jaad, "Dwa"
Wyścig przenosi się do Włoch
Złe wieści dla Wisły
Beniaminek Z Sierpca
Z Wrocławia do Poznania
Możliwości protestu jest wiele
Rose Cafž
Nowy Prezydent Studentów
Studenci nie gęsi
Katowickie chodniki nie dla artystów
Bum w wieżę!
Gdzie dom celnika
Janina Kułaj z d. Śliwińska
Transporter 3
Zielonogórska komenda ma szczęście
Zachem zszedł ze sceny, pracownicy grają dalej
Zbigniew Zamachowski
Grający z wiertłami
Szopka W Łupince
Koniec koszykówki w Poznaniu?
Aukcja na raty
KRONIKA POLICYJNA
Kto zagra z Górnikiem?
Osobno, ale może jednak razem? Jak się dzielą społecznicy
Uznanie dla Unitelu, tytuł dla Fortuny
Adam Patora uratował ŁKS!
Komendant musi odejść
CO U PANI SŁYCHAĆ
DZIŚ W GAZECIE ŚWIĄTECZNEJ
Na przykład tu w Krakowie i tam w Newtonville
Pogoda festiwalowa - 29 maja
;) Masz wiadomość
Co ustrzeżemy przed graffiti?
Gruz szlus
W SKRÓCIE
LEGUTKO: PAŃSTWO TO CZY RAK
Czterdzieści cztery i do widzenia / co się dzieje z górniczymi odprawami(2)
Sport obowiązkowy
O rety, winiety
Koniec sezonu na medal